Ochrana
soukromí

Ochrana soukromí

Společnost TONAK a.s., sídlem Zborovská 823/65, 741 01 Nový Jičín, má zpracovány Zásady o zpracování osobních údajů jejichž cílem je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje jsou o fyzických osobách zpracovávány při poskytování služeb a prodeji zboží naší společností, k jakým účelům a jak dlouho naše společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Osobní údaje zpracovávány pro účely splnění objednávky

V evidenci objednávek zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail, celé jméno, telefon, doručovací adresa a údaj o ceně. Tyto údaje jsou nezbytné pro vyřízení objednávky, tzn. plnění smlouvy. Objednávka je uchovávána spolu s fakturou. V rámci zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly jsou objednávky uchovávány po dobu 10 let. Naše zákaznická databáze je uchovávána šifrovaně, a to na cloudovém úložišti Amazonu, jenž deklaruje procesy v souladu s bezpečnostními nařízeními GDPR. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro interní potřeby společnosti TONAK a.s., a to pouze z výše uvedených důvodů.

V evidenci registrovaných uživatelů, kteří již u nás provedli objednávku, nebo se sami zaregistrovali, zpracováváme osobní údaje v tom rozsahu, v jakém nám je poskytnete při registraci či úpravě profilu. Je v našem oprávněném zájmu vést databázi uživatelů pro případné reklamační řízení. Uložení osobních údajů z Vaší objednávky nám umožní usnadnit Vám další nákup a údaje Vám předvyplnit do elektronického košíku. Osobní údaje z důvodu usnadnění nákupu zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány také z důvodů zajištění přepravy, za účelem naplnění smlouvy . Tyto údaje předáváme přepravním společnostem:

• Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4

• PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice,

Osobní údaje z objednávky již nepředáváme žádné třetí straně za účelem jejich dalšího zpracování, a taktéž společnost TONAK a.s. nevyužívá služeb tzv. pověřence.

Osobní údaje zpracovávány pro marketingové účely

Pro marketingové účely jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, vyplněné v rámci Vaší objednávky, dobrovolné registraci či při přihlášení k odběru newsletteru, který využíváme k zasílání obchodních sdělení. Jak pro účely objednávky, tak pro účely registrace k odběru newsletteru potřebujeme Váš výslovný souhlas, a proto máme implementovanou technologii Double opt-in, tedy dvojíte ověření skutečného zájmu. Pro rozesílání newsletteru, pak dále využíváme softwaru třetí strany, jakým je MailChimp, jenž deklaruje splnění podmínek GDPR. Odběr obchodních sdělení je možné kdykoli odhlásit. Po úplném odhlášení odebírání newsletteru již Vaše kontaktní osobní údaje k zasílání obchodních sdělení využívat nebudeme a budou z naší evidence ihned smazány.

Pro účely remarketingu jsou po dobu max. 30 dní uchovávány informace ze souborů cookies, což jsou krátké textové soubory, které server umisťuje v rámci internetového prohlížeče při načtení webové stránky. Cookies zaznamenávají informace o uživatelském chování (tj. stránky, které uživatel navštívil) a odesílají je zpět na příslušný server. Soubory cookies umožňují přizpůsobit obsah našeho webu, e-shopu a marketingovou komunikaci na míru Vašim i našim potřebám. Cookies nejsou přímo provázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu a neposkytují tak žádná osobní data, která tak zůstávají zcela anonymní. Upozornění na uchovávání informací ze souborů cookies není nijak oficiálně oznamováno, jelikož tyto údaje jsou využívány z právního titulu oprávněného zájmu.

Údaje získané s Vaším souhlasem a z titulu oprávněného zájmu, mohou být v případě potřeby marketingových účelů dále předávány těmto třetím stranám: marketingová agentura Tell me your story s.r.o., tržiště 372/1, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, dále pak OSVČ – marketingový konzultant Martin Klega, případně společnost Facebook.

Osobní údaje zpracovávány pro účel vyhodnocení soutěže

V rámci soutěží, pořádaných společností TONAK a.s., na sociálních sítí, dáváte svou dobrovolnou účastní souhlas se zpracováním osobních údajů, jakými jsou jméno, příjmení a fotografie, za účelem vyhodnocení soutěže. Tyto údaje nejsou společností TONAK a.s. nijak dále zpracovávány, ani předávány třetím stranám. Fotografie nejsou naší společností nikde ukládány ani použity pro další propagaci, bez písemného souhlasu majitele fotografie a mohou být uveřejněny na sociální síti společnosti TONAK a.s., nejdéle však 5 let po ukončení soutěže.

V případě výhry, je výherce kontaktován u příspěvku či osobní zprávou a vyzván k zaslání adresy výhradně za účelem zaslání výhry. Adresa výherce je v případě potřeby předána přepravní společnosti (Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice) a není nijak dále z naší strany zpracovávána ani uchovávána.

Práva a povinnosti vyplývající z nařízení GDPR

Společnost TONAK a.s. je Vám povinna na základě žádosti poskytnout všechny osobní údaje, které byly o Vaší osobě zpracovány. Maximální prodleva pro poskytnutí požadovaných informací je stanovena na 30 dní.

Dále je společnost TONAK a.s. povinna smazat osobní údaje vyžadované pro vyřízení objednávek v případě, že uplynuly definované zákonné lhůty. (účetnictví, archivace aj.)

Subjekt, který poskytnul své osobní údaje společnosti TONAK a.s. má právo:

• právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

I v případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu, máte právo proti danému zpracování vznést námitky. Pokud takovou námitku na náš oficiální e-mail eshop@tonak.cz podáte, bude námitka v souladu se zákonem a oprávněností posouzena.

• právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů, pokud nás informujete, že námi shromážděné osobní údaje jsou nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.

• právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

Právo vznést námitku máte v případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje neoprávněně a za jinými účely, než pro které jsme je získali. Takovou skutečnost můžete ohlásit na e-mailovou adresu eshop@tonak.cz.

Za stanovení bezpečnostních opatření odpovídajících klasifikaci osobního údaje je zodpovědný statutární orgán společnosti TONAK a.s., který může svou pravomoc delegovat na ÚOOÚ. Bezpečnostní opatření jsou stanovena na základě analýzy rizik osobních údajů, jejich návrh připravuje ÚOOÚ spolu s vedoucím oddělení IT (bezpečnosti osobních údajů v elektronické podobě) a vedoucími jednotlivých oddělení pro své odbory (bezpečnost osobních údajů v listinné podobě).

Veškerá komunikace skrze aplikaci www.tonak.cz je pro uživatele bezpečná, z důvodu šifrování pomocí SSL certifikátu.

Při zjištění rizika s informační bezpečností se můžete obrátit na e-mail eshop@tonak.cz nebo poštou na TONAK a.s., sídlem Zborovská 823/65, 741 01 Nový Jičín.